Arheoterra

Izvajanje predhodnih arheoloških raziskav na območju Republike Slovenije.

"Skupaj z vami odpiramo okna v daljno preteklost."

Arheološke storitve


 • arheološki strukturni pregled, stavbna analiza in čiščenje površin
 • arheološki površinski pregled
 • arheološki podpovršinski pregled
 • geofizikalni pregled
 • drugi arheološki pregledi in vzorčenja
 • arheološko dokumentiranje uničenja
 • arheološki testni izkop
 • arheološko izkopavanje
 • arheološko ovrednotenje virov, bibliografije in drugih podatkov
 • daljinsko zaznavanje v arheoloških raziskavah
 • arheološka topografija
 • arheološke raziskave ob gradnji
 • vzorčenje z vrtinami

Projekti


O podjetju


Arheoterra d.o.o. je ponudnik celovitih storitev na področju izvajanja predhodnih arheoloških raziskav na območju Republike Slovenije. Ustanovljeno je bilo leta 2009 in je od takrat samostojno ali pa skupaj s partnerjem izvedlo vrsto predhodnih arheoloških raziskav. Za vse izvedene raziskave smo pridobili ustrezno Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne dediščine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo RS in je pogoj za izvedbo predhodne arheološke raziskave. Združujemo bogate izkušnje in profesionalno izvedbo vsake predhodne arheološke raziskave, ki jo izvedemo. Naš kapital so znanje, izkušnje, dobra ekipa sodelavcev in ustrezna tehnična opremljenost.

Direktor: Otmar Kovač, univ. dipl. arheolog

Kontakt


Imate vprašanja? Potrebujete izvedbo predhodne arheološke raziskave? Potrebujete ustrezno ponudbo za izvedbo raziskave? Kontaktirajte nas!

Telefon
+386 41 75 29 44

Naslov
Arheoterra d.o.o.
Ul. Bratov Učakar 14
1000 Ljubljana
Slovenija


Iška Loka


Lokacija/območje: Iška Loka, občina Ig

Naročnik: Občina Ig

Leto: 2012-2014

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; arheološka raziskava ob gradnji. V liniji izgradnje kanalizacije in vodovoda, dolžine cca. 1,6 km, smo v več gradbenih etapah, med letoma 2012 in 2014, dokumentirali profil gradbene jame na 45 pozicijah in zajeli z dokumentiranjem 8,2% dolžine gradbenega izkopa. Na lokaciji črpališča v Iški loki pa smo izvedli tudi manjšo raziskavo, saj so bile najdene ohranjene arheološke plasti iz obdobja pozne bronaste dobe.

Linija gradnje
Dokumentiranje profilov v gradbenem izkopu
Raziskava, lokacija črpališče, Iška loka

Izola


Lokacija/območje: Izola, OPPN CMI Vzhod

Naročnik: Občina Izola

Leto: 2015

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; intenziven terenski pregled zaprtih, mestoma odprtih površin na skupni površini 2,3 ha v mreži zbiralnih enot 10 m x 10 m in arheološki izkop in dokumentiranje strojnih testnih jarkov na skupni površini 780 m². Skupna dolžina testnih jarkov je znašala 493 m. Na zahtevnem in razgibanem območju se nahajajo njive, travniki in v večjem delu tudi vinograd.

Zahtevnejši del območja raziskave
Testni jarki na delu območja raziskave

Kučar


Lokacija/območje: Kučar nad Podzemljem, občina Metlika

Naročnik: Pravna oseba

Leto: 2015

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; Arheološka izkopavanja na lokaciji novogradnje vodohrana Kučar na južnem vrhu hriba Kučar nad Podzemljem. Na hribu Kučar se nahaja znana višinska naselbina iz starejše železne dobe in pozne antike, ki je bila obdana tudi z obrambnimi nasipi. V letu 2015 je bila izvedena raziskava na delu južnega vrha, kjer so bile raziskane arheološke plasti iz obdobja starejše železne dobe. Na severnem vrhu Kučarja so bili sicer v preteklosti poleg sledov starejše železnodobne poselitve raziskani tudi bogati sledovi poznoantične poselitve hriba Kučar. Skupna raziskana površina v letu 2016 je znašala 190 m².

Lokacija raziskave na hribu Kučar
Nivo strejše železnodobnih plasti višinske naselbine Kučar nad Podzemljem
Ostanki prazgodovinskega nasipa pod cesto
Skleda iz obdobja starejše železne dobe, Kučar nad Podzemljem

Maribor


Lokacija/območje: Avditorij Minoritskega samostana v Mariboru, občina Maribor

Naročnik: Občina Maribor

Leto: 2012-2013

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; Arheološka raziskava ob gradnji/obnovi avditorija Minoritskega samostana v Mariboru. Med raziskavo, ki je potekala ob gradbenih delih, so bili na območju avditorija minoritskega samostana na novo odkriti do sedaj neznani zidovi gotske faze minoritske cerkve ter tudi srednjeveški poselitveni nivoji in skromni sledovi antične poselitve na raziskanem območju.

Novo odkriti zidovi gotske faze Minoritske cerkeve v Mariboru
2_Ostanki zidov in arheoloških plasti ob liniji obzidja, avditorij Minoritskega samostana v Mariboru

Ručetna vas


Lokacija/območje: Črnomelj – Ručetna vas, občina Črnomelj

Naročnik: Pravna oseba

Leto: 2012

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; arheološki testni izkop. V liniji izgradnje električnega kablovoda med RTP Črnomelj in Ručetno vasjo smo ročno izkopali in arheološko dokumentirali 61 testnih jarkov na območjih, kjer je predvidena gradbena linija potekala po območjih evidentiranih arheoloških najdišč. Terenska dela so bila izvedena v 4 dneh, nato takoj pripravljeno strokovno poročilo.

Del linij arheološkega pregleda med Črnomljem in Ručetno vasjo_2012
Testni jarek

Semič


Lokacija/območje: Trg kraja Semič in območje pred in ob cerkvijo Sv. Štefana, občina Semič

Naročnik: Občina Semič

Leto: 2014

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; Arheološka izkopavanja na območju pred cerkvijo Sv. Štefana in župniščem ter arheološka raziskava ob gradnji na območju obnove trga v Semiču. Na območju pred cerkvijo Sv. Štefana smo skupaj s partnerjem raziskali ostanke utrjenega protiturškega tabora in pokopališča pred cerkvijo. Dodatno je bila delno raziskana lokacija nove zakristije in kapelice ob cerkvi. Med in po zaključenih izkopavanjih je bila izvedena tudi arheološka raziskava ob gradnji/gradbenih delih na ožjem območju trga kraja Semič.

Sledovi protiturškega tabora v Semiču
Pogled na zidove protiturškega tabora v Semiču
Grobovi na območju protiturškega tabora v Semuču

Smrjene


Lokacija/območje: Smrjene, občina Škofljica

Naročnik: Fizična oseba

Leto: 2016

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; intenziven terenski pregled zaprtih površin in arheološki testni izkop strojno ročnih testnih jarkov. Na območju kraja Smrjene smo pred gradnjo izvedli navedeno predhodno arheološko raziskavo.

Območje raziskave v Smrjenah s testnimi jarki

Vrhpeč


Lokacija/območje: Sv. Ana nad krajem Vrhpeč, občina Mirna Peč

Naročnik: Občina Mirna Peč

Leto: 2013

Projekt: Predhodna arheološka raziskava; Arheološka izkopavanja na lokaciji novogradnje vodovoda. Na hribu Sv. Ana smo v samem naselju na delu gradbene linije za gradnjo vodovoda izvedli arheološka izkopavanja in raziskali ostanke starejšega železnodobnega objekta. V celotni linji smo sicer že predhodno izvedli tudi arheološki testni izkop, s katerim smo locirali sledove arheoloških plasti na manjšem delu gradbene linije.

Lokacija raziskave, Sv. Ana nad krajem Vrhpeč
Ostanki starejše železnodobnega objekta v liniji gradnje vodovoda, 2013